ReSourcer

Klimaendringer er ikke lenger en fremtidig krise, men noe vi kan måle og observere over alt på kloden. Den nye rapporten til IPCC redegjør for disse endringene, lesningen er skremmende. Tiden er over for myke tilpasninger. Faktisk kan det å overinvestere i en litt mindre klimaskadelig produksjon, bidra til at man forsinker det vi trenger: Grunnleggende systemendringer.

Verdiskapning med klimaeffekt

Det rapporten etterspør er et målrettet paradigmeskifte, vi må skape dype strukturelle endringer i produksjonssystemer på tvers av mange sektorer. Det krever samspill mellom myndigheter og næringsliv, og vil for enkelte bransjer ta tid. Slike store, systemiske endringer er ikke enkelt, men det å bygge opp kapasiteten i den biosirkulære økonomien er noe av det som kan realiseres på kortest sikt.

Mange av teknologiene er kjente, og i en tid med sterkt økende råvarepriser vil et slikt arbeid bidra til å kutte kostnader og øke verdiskapningen basert på ressurser vi allerede har tilgang til. Produksjonen av matvarer, trevirke, fisk og bioenergi påvirker klimaet direkte, gjennom å ødelegge økosystemer og endre arealbruken, og indirekte - blant annet gjennom høy bruk av fossilintensive innsatsfaktorer som kunstgjødsel. Å utnytte restråstoffer bedre handler om å gjøre systemet smartere og mer robust, samtidig som vi kutter utslipp i stor skala.

Rapporten ber om å tilpasse oss endringene gjennom å styrke matsikkerheten og redusere klimarisikoen. Samtidig ber de om å redusere fotavtrykket i matsystemet. Blant tiltakene de lister ut er bedre kultivering, større mangfold i driftsformer, naturtilpasset landbruk/skogbruk og satsning på dyrkning i urbane miljøer. De etterlyser produksjonsformer både på land og til havs som er bedre tilpasset naturens tålegrenser.

Skal vi lykkes med å håndtere klimaendringer og reduserer temperaturøkningen må vi ivareta økosystemtjenestene, den jobben naturen rundt oss gjør for oss, helt gratis. Dette inkluderer både pollinering, temperaturregulering og karbonfangst- og lagring via fotosyntese.

Næringslivet står klare

Den gode nyheten er at bioøkonomien nå synes klar for å ta dette strukturelle spranget. I Resourcer har vi gjort et omfattende innsiktsarbeid. Vi deltar også i BioDigSirk, et pågående forprosjekt i regi av flere departmenter, som utreder utvikling av et markedssystem for bioressurser. I arbeidet vårt har vi registrert en stor vilje til å tenke nytt og investere, både på bedrifts-, sektor- og verdikjedenivå:

  • Det foregår viktig arbeid for å gjøre fôrproduksjonen i havbruk mer bærekraftig, lukkede oppdrettsanlegg reduserer forurensing og gjør potensielt slam til et gjødselprodukt for landbruket.
  • Restråstoff i fiskeri er det siste tiåret blitt en ettertraktet råvare, gjennom hydrolyse og andre teknikker kan også kjøttvareindustrien bidra til å ivareta proteiner.
  • Industriell fremstilling av alger, insekter, tunikater og andre arter åpner både for nye proteinkilder og nye råstoffer som kan erstatte klimaskadelig primærproduksjon.
  • Gjennom produksjon av biokull av biologiske råstoffer kan man binde CO2, føre den tilbake i jorden og bidrar til både jordbygging og økt produktivitet.

Norge er et særdeles interessant land å utvikle den biosirkulære industrien i.
Vi har høyt nivå av tillitt i næringslivet, relevant kompetanse, og er godt posisjonert for å drive fram nye løsninger, ikke minst på grunn av en næringsmiks som kombinerer marin produksjon, landbruk/skogbruk og industri. Blant de spennende pågående prosjektene er Bellonas arbeid for å utvikle nye forråvarer i marin sektor, samarbeidet mellom fire klynger for å koble den blå og den grønne bioøkonomien, og en nyetablert storsatsning på utnyttelse av planteproteiner.

Nå trengs politisk handlekraft

For å lykkes med denne transformasjonen trengs et samspill av politisk medvind og handlekraftige næringsaktører. Barriene er knyttet til kunnskap, regulatoriske forhold, økonomiske insentiver og begrenset produksjonskapasitet. Krigen i Ukraina skaper nå en ressurskrise som gjør temaet enda mer høyaktuelt. Å få fart på de fremvoksende biosirkulære verdikjedene bør ha høy politisk prioritet.

I Resourcer bygger vi plattform, samtidig som vi deltar i en rekke prosjekter og samarbeidskonstellasjoner. Ambisjonen vår er å bidra til å øke kunnskapen om ressurser, skape koblinger mellom aktører som gir umiddelbare resultater samtidig som vi utvikler verktøy som kan inngå i et digitalt markedssystem. En revolusjon er på gang, og FN-rapporten forteller tydeligere enn noen gang at vi bør ønske den velkommen.

Hvis du ønsker å bli en del av nettverket vi bygger opp, kan du nå registrere bedriften din - så tar vi kontakt for å diskutere samarbeidsmuligheter og kartlegge dine behov nærmere. Vi planlegger en kapitalutvidelse før sommeren og er interessert i dialog med aktører som ønsker å komme inn tidlig og spille en rolle på reisen vår. Ta gjerne kontakt med en av oss.