ReSourcer

Caroline Wangen kommer fra en mastergrad i bioøkonomi ved NMBU og startet hos oss i august. Men vi har allerede kjent henne en stund. Hun var intern hos oss i fjor høst og vi hadde faglig sparring mens hun skrev masteroppgave om slam fra havbruk nå i vår. Hun har blitt kastet inn i det daglige arbeidet med utviklingsprosjekter i bioøkonomien og ikke minst i utvikling av tjenestene ReSourcer bygger.

Med en bachelorgrad i økologi og naturforvaltning som fundament er naturforståelsen på plass. Studiet vakte en nysgjerrighet for balansegangen mellom menneskenes behov og naturens tålegrense.

Fra sitt ståsted som økolog vokste det frem et ønske om å begrense den massive utvinningen fra naturen, basert på en forståelse av de globale økosystemene. Samtidig anerkjenner hun det faktum at menneskets behov i stor dekkes. Men i møte med det voldsomme ressursforbruket vi har i dag, stiller Caroline seg spørsmålet: Hvordan kan vi skape nye biosirkulære løsninger der ressurser som allerede er i omløp brukes på nytt?

Med dette som utgangspunkt gjennomførte hun en mastergrad i bioøkonomi med et masteroppgaveprosjekt som dykket ned i hvordan fiskeslam fra havbruksnæringen kan snues om fra et stort forurensningsproblem til en grønn industriell mulighet. Masteroppgaven tar utgangspunkt i fiskeslam, men målet var likevel å kartlegge barrierer og muligheter som kunne videreføres også til andre typer restråstoff i andre næringer.

Fiskeslam er selve symbolet på dagens sløsing med verdifulle næringsstoffer - en skattekiste som kan gi verdi til folk, natur og økonomi i et mer fremtidsrettet sirkulært paradigme. Et slikt paradigme kommer imidlertid ikke av seg selv, men krever at vi utvikler nye løsninger og nye samarbeid langs hele verdikjeden. Uklarheter og manglende tillit er noe vi ikke har råd til hvis bærekraftsmålene skal nås. Det hindrer fremgang. Det er derfor et presserende behov for å dele kunnskap og skape løsninger der alle drar i samme retning. For at fiskeslam skal bli mer attraktivt å investere i fremover, er det viktig å styrke datagrunnlaget som beskriver slammets innhold, egenskaper og utnyttelsespotensial. Det synliggjør verdien og åpner opp markedet for næringsstoffene i slammet. Masteroppgaven til Caroline understreker dessuten at det haster med å forbedre informasjonsflyten i verdikjedene, og foreslår en plattform for å øke kunnskapsspredningen og tilliten til fiskeslam som råstoff i nye prosesser.

I et helhetlig perspektiv bør målet være å forsyne hele menneskehetens behov med nødvendig næring og produkter fra biosfæren, med et så lite økologisk fotavtrykk som mulig. Det krever at ressursene brukes der de har størst nytteeffekt. Det vil si at de brukes der deres innhold og egenskaper har størst verdi, samtidig som miljøbelastningen er lavest mulig.

Caroline forteller deg gjerne mer om funnene i masteroppgaven og hva hun jobber med i ReSourcer. Hun kan nås på caroline@resourcer.bio og hele masteroppgaven kan du lese her.

Vi ønsker henne hjertelig velkommen!