ReSourcer

Biorest er et restprodukt fra biogassanlegg basert på kildesortert matavfall fra husholdninger og storkjøkken. Brukt som biogjødsel skapes et kretsløp der verdifulle næringsstoffer som nitrogen, fosfor og andre næringsstoffer kan brukes på nytt.

Biorest er produktet en sitter igjen med etter biogassproduksjon på våtorganisk avfall. En betydelig del av det våtorganiske husholdningsavfallet går i dag til forbrenning, men en økende del går til biogassproduksjon. Det behandles da enten alene eller sammen med husdyrgjødsel, fiskeslam og/eller annet industrielt våtorganisk avfall.

Bioresten lukter lite og har svært god gjødseleffekt. Rundt 70 prosent av nitrogenet er plantetilgjengelig allerede første året. Biorest basert på kildesortert matavfall er godkjent som gjødsel i økologisk landbruk.

Nyere forsøk anbefaler at det doseres etter innhold av NH4+ med en mengde tilsvarende inntil 7 kg tot N/da i økologisk produksjon. I praksis vil det si 2-3 tonn biorest pr. da. Debio kan godkjenne dosering av inntil 17 kg tot N dersom gjødslingsplanen tilsier det. Konvensjonelle bruk gjødsler etter vanlig norm i gjødslingsplanen.

Biologisk stabilitet

Ikke angitt

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Brukspotensial

  • Gjødsel
  • Jordforbedring

Form

  • væske

Innhold